Zasady i Warunki

Wprowadzenie

W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo językiem kontrolującym niniejsze Warunki jest język angielski. Wszelkie tłumaczenia zostały dostarczone wyłącznie dla Twojej wygody.

Witryna jest własnością i jest kontrolowana przez Tattoo Supply London. Wszelkie umowy lub kontrakty, które zawierasz za pośrednictwem Witryny, będą z nami, chyba że powiadomimy Cię inaczej. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do Ciebie podczas korzystania z tej Witryny, w tym składania zamówień na nasze produkty i usługi.

Możesz skontaktować się z nami w następujący sposób:

Tel:           07747841890       

Definicje

Poniższe słowa mają następujące znaczenie:

„Warunki” niniejszy regulamin;

„Treść” cała zawartość Witryny, w tym między innymi kopie, tekst, grafika, grafika, logo, znaki towarowe, projekty, ikony, obrazy, nagrania dźwiękowe i/lub wizualne, dane i oprogramowanie;

„Siła wyższa” jakiekolwiek działanie siły wyższej, wojna, zamieszki, niepokoje społeczne, sprawy pracownicze, terroryzm, pożar, burza lub powódź, ustawodawstwo lub prawo, ograniczenie, regulacja, zarządzenie, środki podjęte przez władze rządowe, parlamentarne lub lokalne , przepisy importowe lub eksportowe lub embargo, strajk, spór przemysłowy lub lokaut, eksplozja, przerwa w dostawie prądu, awaria lub niedostępność zakładu, mienia i/lub maszyn lub z jakiejkolwiek innej przyczyny pozostającej poza naszą uzasadnioną kontrolą;

"Dane Osobowe" dane osobowe podane przez Ciebie;

"Produkt" produkt wystawiony do sprzedaży w Serwisie;

 „Nabywca” osoba fizyczna i/lub firma zawierająca umowę zakupu naszych usług i/lub produktów;

„Registered Studio” studio tatuażu zarejestrowane w lokalnym Departamencie Zdrowia Środowiska, zgodnie z ustawą o samorządzie lokalnym (postanowienia różne) z 1982 r. lub równoważnym departamencie lub ustawodawstwie odpowiedniego terytorium, na którym studio tatuażu prowadzi swoją działalność;

 „Ty” osoba odwiedzająca lub korzystająca z Witryny, która może być Nabywcą lub agentem, pracownikiem, wykonawcą, urzędnikiem lub członkiem Nabywcy.

Korzystanie z witryny

Otrzymujesz dostęp do Witryny zgodnie z niniejszymi Warunkami, a wszelkie złożone przez Ciebie zamówienia są składane ściśle zgodnie z niniejszymi Warunkami.

Gwarantujesz, że podane przez Ciebie dane osobowe są prawdziwe, dokładne, aktualne i kompletne pod każdym względem, a w szczególności zgadzasz się nie podszywać się pod żadną inną osobę lub podmiot ani nie używać fałszywego imienia lub nazwiska, do którego nie jesteś upoważniony w użyciu.

Zgadzasz się niezwłocznie powiadomić nas o wszelkich zmianach w Twoich danych osobowych.

Zgadzasz się w pełni zabezpieczyć, bronić i chronić nas i naszych funkcjonariuszy, dyrektorów, pracowników, agentów i dostawców przed wszelkimi uzasadnionymi roszczeniami, odpowiedzialnością, odszkodowaniami, stratami, kosztami i wydatkami, w tym uzasadnionymi opłatami prawnymi, wynikającymi z o jakimkolwiek naruszeniu przez Ciebie niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek innej odpowiedzialności wynikającej z korzystania przez Ciebie z Produktów, niniejszej Witryny lub korzystania przez jakąkolwiek inną osobę uzyskującą dostęp do Witryny przy użyciu Twoich Danych osobowych.

Możemy zmienić Witrynę (lub dowolną jej część) za powiadomieniem lub bez powiadomienia i nie ponosimy odpowiedzialności wobec Ciebie ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek zmiany lub wycofanie Witryny.

Możemy od czasu do czasu zmieniać Warunki, a każde korzystanie z Witryny po wprowadzeniu zmian będzie uważane za akceptację zmiany. Twoim obowiązkiem jest regularne sprawdzanie, czy niniejsze Warunki zostały zmienione. Musisz natychmiast zaprzestać korzystania z Witryny, jeśli nie zgadzasz się z jakąkolwiek zmianą.

Twoja prywatność jest dla nas ważna. Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

Zamówienia

Naszą zasadą jest dostarczanie wyłącznie zarejestrowanych studiów.Kopia dowodu rejestracyjnego wydanego przez lokalny wydział zdrowia środowiskowego (lub równoważny) może być wymagana według naszego uznania przed przetworzeniem początkowych zamówień i w dowolnym momencie, w naszej uzasadnionej opinii, uznamy, że taka prośba jest konieczna

Gwarantujesz, że będziesz korzystać z Produktów zgodnie ze wszystkimi odpowiednimi przepisami i regulacjami.

Gwarantujesz, że nie dostarczysz ani nie udostępnisz Produktów nieletnim lub osobom wrażliwym.

Gwarantujesz, że zakup Produktów jest przeznaczony wyłącznie do użytku w Twoim Zarejestrowanym Studiu oraz gwarantujesz i zobowiązujesz się nie sprzedawać ani oferować do sprzedaży Produktów konsumentom lub niezarejestrowanym studiom.

Wszystkie zamówienia podlegają akceptacji zgodnie z naszą polityką przyjmowania zamówień

Nie ponosimy odpowiedzialności, chyba że przez własne zaniedbanie, za jakiekolwiek straty, które poniesiesz, jeśli strona trzecia zapewni nieautoryzowany dostęp do jakichkolwiek dostarczonych przez Ciebie danych.

Wszystkie produkty zależą od dostępności.

Pomiędzy nami a Kupującym zostaje zawarta umowa w następujący sposób:

Produkty są umieszczane w Witrynie wyłącznie jako zaproszenie do traktowania;

Nabywca składa zamówienie na Stronie internetowej, wysyłając do nas wiadomość e-mail, klikając klucz zamówienia lub dzwoniąc do nas i jest to Twoja oferta zakupu Produktów;

po otrzymaniu płatności i rozliczeniu za pośrednictwem naszego konta bankowego, Twoja oferta zakupu Produktów zostanie uznana za przyjętą.

Jeśli podałeś nam prawidłowy adres e-mail, wyślemy Ci potwierdzenie zamówienia pocztą elektroniczną. Spowoduje to określenie zamówionych Produktów. Należy pamiętać, że nie jest to potwierdzenie zamówienia ani przyjęcie zamówienia od nas.

Twoje zamówienie może nie zostać przyjęte z następujących powodów:

zamówionego Produktu nie ma w magazynie;

nie jesteś zarejestrowanym studiem;

nie byłeś uprawniony do złożenia zamówienia zgodnie z Warunkami;

nie kwalifikujesz się zgodnie z żadnymi odpowiednimi przepisami ustawowymi, wykonawczymi, statutami lub podobnymi do zakupu i/lub sprzedaży Produktów;

nie mogliśmy uzyskać niezbędnej autoryzacji do płatności lub wykryliśmy problem z otrzymaniem Twojej płatności;

wystąpił błąd w opisie Produktów lub kwestiach związanych z Produktami.

Zastrzegamy sobie prawo do odrzucenia z jakiegokolwiek uzasadnionego i zgodnego z prawem powodu każdej oferty zakupu przez Ciebie w dowolnym momencie.

Płatność

Nabywca potwierdza, że ​​ma prawo do dokonania płatności oraz skorzystania z wybranej przez Nabywcę metody płatności. Jeśli z jakiegokolwiek powodu wystąpi problem z transakcją płatniczą, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek opóźnienia lub brak dostawy.

Zastrzegamy sobie prawo do wycofania wszelkich Produktów z Witryny w dowolnym momencie i/lub usunięcia lub zmiany Witryny. Możemy odmówić przetworzenia transakcji z dowolnego powodu lub odmówić usługi komukolwiek w dowolnym momencie, według naszego wyłącznego uznania. Powiadomimy Cię, jeśli zamówienie nie zostanie przyjęte. Nie ponosimy odpowiedzialności za wycofanie jakiegokolwiek Produktu z Witryny, nawet jeśli Produkt został zamówiony; nie ponosimy również odpowiedzialności za odmowę przetworzenia transakcji, nawet jeśli przetwarzanie zostało rozpoczęte.

Ryzyko i tytuł do Produktów przechodzi na Kupującego z chwilą otrzymania płatności.

Nabywca musi:

podać swoje prawdziwe imię i nazwisko, nazwę studia, stanowisko w firmie, numer telefonu, adres e-mail, szczegóły płatności i inne wymagane informacje;

podaj adres dostawy.

Ograniczenie odpowiedzialności

Ta Witryna i Treści są przeznaczone dla osób uzyskujących do niej dostęp z Wielkiej Brytanii i nie gwarantujemy, że jakiekolwiek Produkty wyświetlane wyłącznie w celach informacyjnych w Witrynie są odpowiednie do użytku lub dostępne poza tym terytorium. Jeśli Twoje zamówienie dotyczy dostawy na terytorium poza Wielką Brytanią, gwarantujesz, że masz prawo na tym terytorium do zakupu Produktów i że korzystanie z Produktów na tym terytorium będzie zgodne z prawem.Zgadzasz się w pełni zabezpieczyć nas, bronić i chronić nas przed wszelkimi stratami, kosztami, grzywnami i/lub płatnościami, które możemy ponieść w wyniku dostarczenia przez nas Twojego zamówienia

Przed użyciem Produktów zalecamy wykonanie testów punktowych lub konsultację z dermatologiem.

Nie gwarantujemy (w sposób wyraźny ani dorozumiany), że funkcja, działanie lub dostępność Witryny będą nieprzerwane lub wolne od błędów, że usterki zostaną naprawione lub że Witryna lub jej serwer będą wolne od wirusów lub innych szkodliwe elementy. Warunkiem odwiedzenia i korzystania z Witryny jest wyrażenie zgody na niniejsze Warunki oraz potwierdzenie i akceptacja, że ​​dostęp odbywa się na własne ryzyko. Nie ponosimy odpowiedzialności za szkody wynikowe lub w inny sposób związane z korzystaniem z Witryny lub niemożnością uzyskania dostępu do Witryny, z zastrzeżeniem odmiennych przepisów lub praw. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę treści lub materiałów przesłanych lub przesłanych za pośrednictwem Witryny.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby jak najdokładniej wyświetlać Produkty prezentowane w Witrynie. Jednak używane kolory mogą wyglądać zupełnie inaczej na oglądanym urządzeniu. Nie ponosimy odpowiedzialności za ograniczenia technologii i nie możemy zagwarantować, że wyświetlanie na urządzeniu jakiegokolwiek koloru, tekstury lub szczegółów rzeczywistego towaru będzie dokładne.

Nie składamy żadnych roszczeń co do dokładności, wyrażonej ani dorozumianej, Treści Witryny. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania błędów, wprowadzania zmian w Witrynie lub w informacjach o Produkcie w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia i bez żadnej odpowiedzialności z naszej strony. W najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo zrzekamy się wszelkich gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych.

W Witrynie mogą znajdować się linki do innych witryn, które nie są pod naszą kontrolą. Jeśli klikniesz którykolwiek z tych zewnętrznych linków, opuścisz Stronę na inne strony internetowe, nad którymi nie mamy kontroli i nie będziesz ponosił żadnej odpowiedzialności za Treść, dokładność lub jakiekolwiek inne aspekty jakiejkolwiek strony internetowej, która nie jest pod jej kontrolą . Umieszczenie linku nie oznacza naszego poparcia dla jakiejkolwiek innej witryny, właściciela witryny lub treści.

Z zastrzeżeniem oszukańczych lub wynikających z niedbalstwa nieprawdziwych oświadczeń, nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty gospodarcze (w tym między innymi utratę przychodów, zysków, kontraktów, biznesowych lub przewidywanych oszczędności); jakakolwiek utrata dobrej woli lub reputacji; lub jakiekolwiek szczególne lub pośrednie straty poniesione lub poniesione przez tę stronę wynikające z lub w związku z postanowieniami jakiejkolwiek sprawy na podstawie Warunków.

Nasza odpowiedzialność z tytułu jakiejkolwiek umowy dotyczącej zakupionych Produktów jest ograniczona do wartości zamówienia.

Nie ponosimy żadnej odpowiedzialności wobec Ciebie z powodu naszego niepowodzenia, opóźnienia lub niewykonania wszystkich lub któregokolwiek z naszych zobowiązań wynikających z niniejszych Warunków, w całości lub w części z powodu działania Siły Wyższej.

Nic w naszych Warunkach ani w Witrynie nie wyłącza ani nie ogranicza naszej odpowiedzialności za śmierć lub obrażenia ciała wynikające z naszego zaniedbania lub naszych pracowników, agentów lub pracowników.

Nic w naszych Warunkach ani w Witrynie nie ma wpływu na Twoje prawa ustawowe.

Własność intelektualna

Treść Witryny oraz prawa do Treści są naszą własnością i są przez nas kontrolowane lub licencjonowane.

Znaki towarowe używane w Witrynie są naszymi zarejestrowanymi i niezarejestrowanymi znakami towarowymi i są chronione przez angielskie i międzynarodowe przepisy dotyczące znaków towarowych.

Zgadzasz się nie (i zgadzasz się nie pomagać ani nie ułatwiać osobom trzecim) kopiowania, reprodukowania, przesyłania, publikowania, wyświetlania, rozpowszechniania, wykorzystywania komercyjnego lub tworzenia prac pochodnych takich materiałów i treści.

Zgodność z prawem 

Ta strona internetowa może być używana wyłącznie do celów zgodnych z prawem i zgodnie z prawem.Zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów prawa, statutów i regulacji dotyczących Witryny oraz wszelkich transakcji przeprowadzanych na lub za pośrednictwem naszej Witryny

Rozdzielność

Jeżeli jakakolwiek część Warunków zostanie uznana przez sąd (lub podobny organ) właściwej jurysdykcji za niezgodną z prawem, nieważną lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalną, wówczas postanowienie to zostanie uznane za oddzielone od Warunków i nie będzie miało wpływu ważność i wykonalność któregokolwiek z pozostałych postanowień Warunków.

Prawa osób trzecich

W celu uniknięcia wątpliwości żadne postanowienie niniejszych Warunków nie przyznaje żadnej osobie trzeciej żadnych korzyści ani prawa do egzekwowania któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków lub jakiejkolwiek umowy z nami.

Zrzeczenie się

Żadne zrzeczenie się przez nas nie będzie interpretowane jako zrzeczenie się jakiegokolwiek wcześniejszego lub kolejnego naruszenia jakiegokolwiek postanowienia.

Cała umowa

Potwierdzasz, że zgadzając się na akceptację Warunków, nie polegałeś na żadnym oświadczeniu, z wyjątkiem sytuacji, w których wyraźnie zostało to określone w niniejszych Warunkach, i zgadzasz się, że nie przysługuje Ci żaden środek prawny w odniesieniu do jakichkolwiek reprezentacja.

Prawo i jurysdykcja

Warunki będą regulowane i interpretowane zgodnie z prawem Anglii, którego sądy mają wyłączną jurysdykcję.

 

Regulamin konkursów w mediach społecznościowych

1. Organizatorem tej promocji jest Tattoo Supply London

2. Promocja jest otwarta dla uczestników z całego świata w wieku 18 lat lub starszych, z wyłączeniem pracowników Tattoo Supply London.

3. Aby wziąć udział w promocji, nie jest pobierana opłata startowa i żaden zakup.

4. Przystępując do promocji, uczestnicy wyrażają zgodę na przestrzeganie niniejszego regulaminu.

5. Promocja będzie prowadzona na Facebooku i Instagramie. Wchodząc, uczestnicy potwierdzają, że zgadzają się na przestrzeganie warunków korzystania z serwisu społecznościowego, z którego korzystają, aby wziąć udział w promocji (Facebook lub Instagram).

6. Spóźnione wpisy nie będą akceptowane.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zgłoszenia nieotrzymane z jakiegokolwiek powodu.

8. Nagrody, instrukcje wejścia i okres promocji można znaleźć w odpowiednich postach promocyjnych w mediach społecznościowych.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do anulowania lub zmiany promocji oraz niniejszych warunków bez powiadomienia w przypadku zaistnienia okoliczności, na które Organizator nie ma wpływu. Wszelkie zmiany w promocji zostaną zgłoszone uczestnikom tak szybko, jak to możliwe przez Organizatora.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zamiany nagrody o równej lub większej wartości, jeśli okoliczności, na które nie ma wpływu, sprawią, że będzie to konieczne.

11. Zwycięzca (zwycięzcy) zostanie wybrany losowo w ciągu 1 tygodnia od zakończenia promocji i skontaktuje się z nim za pośrednictwem mediów społecznościowych lub telefonicznie. Jeśli zwycięzca (zwycięzcy) nie odpowiedzą w ciągu 5 dni roboczych, utraci wszelkie prawo do nagrody (nagród), a pozostałe ważne zgłoszenia zostaną wybrane ponownie w celu wybrania nowego zwycięzcy (ów).

12. Proszę poczekać 28 dni na dostarczenie nagrody (nagród) od daty odebrania nagrody (nagród).

13. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zwycięzców i zażądania dowodu tożsamości, wieku i adresu oraz do cofnięcia prawa do nagrody, jeśli istnieją uzasadnione podstawy, aby sądzić, że doszło do naruszenia niniejszych warunków.

14. Przystępując do promocji i akceptując niniejsze warunki, uczestnicy zgadzają się, że Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystywania i prezentowania ich nazw i kont w mediach społecznościowych w celach reklamowych.

15. Wszelkie dane osobowe dotyczące zwycięzcy lub innych uczestników będą wykorzystywane wyłącznie zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych i nie zostaną ujawnione osobom trzecim bez uprzedniej zgody uczestnika.

16.Ta promocja nie jest w żaden sposób sponsorowana, wspierana, administrowana ani powiązana z Facebookiem lub Instagramem. Przekazujesz swoje dane Organizatorowi, a nie żadnej innej stronie. Podane informacje będą wykorzystywane w połączeniu z następującą Polityką prywatności:  https://www.tattoosupplylondon.com/privacy-policy/

17. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek awarie sieci, komputera lub oprogramowania i nie ponosi odpowiedzialności za utracone, opóźnione lub niewłaściwie skierowane zgłoszenia.

.